Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa IZOMET.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań przewidzianych w poddziałaniu przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca zaoferuje na rynkach perspektywicznych produkty z branży IT, a przez to zwiększy osiągane przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej IZOMET. Udział w targach w charakterze wystawcy, na czym firma skupia swoje działania, wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 3;

– Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 900 000,00 PLN;

– Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 900 000,00 PLN.

 

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 1 066 414,50 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czternaście złotych 50/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 736 950,00 PLN (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.11.2016 – 31.03.2019

Izomet
ul.Jaworowa 8
64-510 Wronki
tel.: 067 25 43 507
fax: 067 25 43 506
Language / Język

Language