Mapa nadajników:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą IZOMET z siedzibą we Wronkach, przy ul. Jaworowej 8 zwaną dalej Operatorem, a korzystającym z usług Operatora – Abonentem. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) na zasadach określonychw Regulaminie. Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnionej na formularzu Umowy Abonenckiej, lub w momencie rozpoczęcia korzystania z usług Sieci Operatora.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze internetowym pod adresem: http://www.izomet.net lub w siedzibie Operatora.

3. Regulamin staje się obowiązujący w 30 dni od daty wysłania wiadomości do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 14-dniowym od daty wysłania poczty e-mail oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej Umowa Abonencka zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Abonent w takim przypadku może negocjować indywidualne warunki umowy.

4. Abonent zobowiązuje się do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomieniao jego nowelizacji.

5. Konto w niniejszym regulaminie oznacza zbiór wszystkich usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ OPERATORA

1. Operator gwarantuje Abonentowi dostęp do Internetu poprzez własną sieć teleinformatyczną, z możliwością korzystania z usług objętych Umową Abonencką, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z przerwami tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.

3. Operator, uprzednio zawiadamiając Abonentów w terminie 3 dni, może pogorszyć jakość świadczonych usług w celu przeprowadzenia prac technicznych. W przypadku przerw w dostawie usług dłuższych niż 3% wykupionego czasu z winy Operatora, na życzenie Abonenta, abonament zostanie zmniejszony w sposób proporcjonalny do przerw w dostawie wyżej wymienionych usług.

4. W momencie zawarcia umowy, Operator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do Sieci Operatora.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW oraz skrzynkach pocztowych.

III. KORZYSTANIE Z USŁUG OPERATORA

1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i międzynarodowymi umowami obowiązującymi w Polsce.

2. Abonent, który ma stałe hasło zabezpieczające skrzynkę pocztową lub router przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego poufnych danych.

3. Osoby trzecie, niebędące klientami Operatora, są uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta użyczającego swego konta. Abonent odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług Operatora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciążą Abonenta. Abonent nie będzie korzystał z usług Operatora w celu uzyskania dostępu do informacji, danych i haseł osób trzecich.

4. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu Sieci Operatora, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencję Administratora Sieci Administratora.

5. Zależnie od rodzaju nadużycia, konto Abonenta może zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o określeniu rodzaju nadużycia jest Operator. W przypadku, gdy Operator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto Abonenta. Jeżeli jednak uzna, że było celowe, zastrzega sobie prawo zamknięcia konta. Zamknięcie konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent.

6. Abonent jest zobligowany do informowania Operatora o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu.

7. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonych usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie naruszając Regulaminu swoimi umyślnymi działaniami, powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Operatora.

IV. ABONAMENT

1. Okres obrachunkowy (rozliczeniowy) Operatora rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca, a kończy ostatniego dnia miesiąca.

2. Abonament za dostęp do sieci opłacany jest do 15 dnia każdego miesiąca za aktualny miesiąc. Abonent zobowiązany jest zapłacić abonament z góry według swojego wyboru: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

3. Nieopłacony abonament to abonament, za który nie wpłynęła należność do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy.

4. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu.

5. Operator zastrzega sobie prawo do corocznych zmian wysokości abonamentu. Zmiany cen nie mogą być większe niż wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS + 5% lub z przyczyn niezależnych od Operatora (zmiana stawki VAT na świadczenie usług internetowych).

6. Operator nie ma prawa domagać się dopłaty za w pełni opłacony abonament na przyszłe okresy obrachunkowe w przypadku, gdy między datą dokonania wpłaty a terminem końcowym opłaconego abonamentu doszło do wzrostu cen abonamentu.

7. Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu za trzy okresy abonamentowe lub nie ureguluje trzech Faktur VAT, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania zaległych opłat. Za okres blokady Operator nalicza opłaty abonamentowe w pełnej wysokości. Po upływie kolejnych dwóch okresów obrachunkowych i nieopłaceniu zaległego i bieżącego abonamentu Operator nie jest zobowiązany przechowywać zawartości konta Abonenta na swoim serwerze. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Operatorem wygasa bez prawa do odszkodowania, a nie uiszczone opłaty abonamentowe będą mogły być przez Operatora egzekwowane na drodze sądowej. Abonent ponosi również takie same koszty jak w przypadku nieterminowego dotrzymania warunków umowy.

8. Operator może zawiesić na pisemny wniosek Abonenta świadczone usługi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące bez ponownego pobierania opłat aktywacyjnych (jeden raz w ciągu roku rozliczeniowego).

9. Ponowne aktywowanie zablokowanego konta z winy Abonenta jest usługą płatną i wynosi 15 zł brutto. Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania środków pieniężnych.

10. Zmiana adresu Abonenta i przeniesienie świadczenia usług pod wskazany inny adres łączy się z dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

11. Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych w formularzu umowy w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres biuro@izomet.net

V. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA WZGLĘDEM ABONENTA

1. Gwarantowana prędkość pobierania danych wynosi połowę prędkości deklarowanej w umowie. Maksymalna prędkość pobierania danych ograniczona jest wyłącznie technologią transmisji danych, z jakiej korzysta Abonent oraz uzależniona jest od specyfikacji technicznej routera, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych.

2. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w niniejszym Regulaminie. W przypadku roszczeń Abonenta dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do trzykrotnej maksymalnej wysokości abonamentu.

3. Operator dopełni wszelkich starań, aby świadczona usługa dostępu do sieci Internet była najwyższej jakości i bez zakłóceń oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z maksymalnym zabezpieczeniem systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez swoją sieć teleinformatyczną.

W związku z tym Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji.

5. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji oraz oprogramowania pozyskiwanego z sieci, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Operator nie ma wpływu, lub gdy dostęp do Sieci Operatora został przez niego zablokowany w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie. Dane osobiste Abonenta, w których posiadanie wszedł Operator w następstwie posiadania umowy, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane tylko do tych celów określonych w umowie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ocena stosunków pomiędzy Operatorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Prawach Autorskich i Pochodnych.

Korzystne warunki

 • Aktywacja już od 1 zł brutto.
 • Umowa niewiążąca dla klienta – możliwość jej bezpłatnego zawieszenia na okres do 3 miesięcy.
 • Brak ograniczeń dot. ilości pobieranych danych.
 • Miesiąc, w którym dokonywana jest aktywacja jest miesiącem za 1 zł.
 • Istnieje możliwość natychmiastowego podwyższenia pakietu podczas trwania umowy.

Dodatkowe możliwości

 • Dostęp do Wirtualnego Biura Obsługi Klienta, dzięki któremu klient otrzyma następujące możliwości:
  - każdy z użytkowników posiada unikalny nr ID oraz hasło do logowania się na naszej stronie.
  - dostęp on-line do faktur oraz podgląd aktualnego stanu rozliczeń.
  - dostęp do Helpdesk’a, za pomocą którego można m. in.: złożyć reklamację lub uzyskać pomoc.
 • Każdy klient, który zarekomenduje naszą sieć swojemu znajomemu otrzyma w prezencie jeden miesiąc abonamentu za 1 zł.
 • Możliwość podłączenia kilku komputerów przewodowo lub bezprzewodowo bez zmiany abonamentu.

Łącze symetryczne – dostępne są również łącza symetryczne przeznaczone do użytku profesjonalnego przez firmy (cena ustalana indywidualnie) lub dla użytkowników chcących wykorzystać łączę internetowe głównie do wysyłania plików.

Informacja

2020-06-15 - 08:54

Od poniedziałku 15 czerwca Biuro Obsługi Klienta jest ponownie otwarte dla klientów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Prace modernizacyjne w Lubaszu

2020-05-27 - 09:52

Trwają pracę modernizacyjne przy nadajniku w Lubaszu, dzięki którym zwiększymy zasięg naszej sieci. W związku z tym w dniu dzisiejszym mogą wystąpić problemy z dostępem do Internetu. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Płatności

2020-04-15 - 09:34

Przypominamy, że płatności za abonament oraz usługi można dokonać przelewem. Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić wpłatę:
• znajduje się na umowie,
• jest na każdej fakturze.
W tytule przelewu prosimy umieścić informację, na kogo zawarta jest umowa lub numer klienta.
W razie pytań, prosimy o kontakt: +48 67 25 43 507.

Informacja

2020-04-15 - 09:14

Szanowni Abonenci,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, bezpośrednia obsługa klientów zostaje wstrzymana do odwołania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerem tel: 67 25 43 507. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Bez wychodzenia z domu:
* dokonasz zmiany w umowie,
* sprawdzisz saldo swojego konta,
* poznasz aktualną ofertę.

Izomet
ul.Jaworowa 8
64-510 Wronki
tel.: 067 25 43 507
fax: 067 25 43 506
NIP: 763-164-83-69

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Language / Język

Język